ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ اﺑﺠﺪ | Abjad Calculator | אבג'ד מחשבון

v 3.0.1

مستندات API

برای استفاده از API ماشین حساب ابجد به طریق زیر عمل کنید :
http://abjadcalculator.ir/API?input=REQUESTWORD
مقدار بازگشتی معادل عددی ابجد کلمه یا عبارت وارد شده است.
درصورتی که مقدار ارسالی نامعتبر باشد ،‌مقدار بازگشتی برابر صفر خواهد بود.
توجه داشته باشید که در هر ساعت ۳۱۳ مرتبه و طی ۲۴ ساعت ۱۲۵۲ مرتبه می توانید از سامانه API استفاده نمایید.

counter statistics